Sukuseura Fellman ry - Släktföreningen Fellman rf

Ajatus Fellman-suvun oman sukuseuran perustamisesta virisi vuonna 2005, kun joukko suvun jäseniä oli Kari Sarkkisen aloitteesta kokoontunut helsinkiläisen ravintola Messeniukseen. Siellä päätettiin pitää sukukokous Lappajärvellä vuonna 2007 teemana Lappajärven kirkkoherran Jacob Fellmanin (1795-1875) elämä Lappajärvellä ja Lapissa. Näin tapahtuikin ja Lappajärvellä asetettiin toimikunta pohtimaan jonkinlaisen sukuyhteisön tai –yhdistyksen perustamista. Toimikunnan kokoonnuttua muutaman kerran pidettiin Lahden historiallisessa museossa 15.5. 2008 kokous, jossa päätettiin perustaa kaksikielinen yhdistys Sukuseura Fellman – Släktföreningen Fellman. Seuran tarkoituksena on toimia Rovaniemen ensimmäisen kirkkoherran vuosina 1745-1819 eläneen Esaias Nilsinpoika Fellmanin jälkeläisten yhdyssiteenä ja vaalia suvun perinteitä. Seura rekisteröitiin 11.3.2009. Seuran kotipaikka on Helsinki.

Tanken på att grunda en egen släktförening för släkten Fellman föddes år 2005, då en grupp av släktens medlemmar på Kari Sarkkinens inbjudan samlats på restaurang Messenius i Helsingfors. Där beslöts att hålla ett släktmöte år 2007 i Lappajärvi med temat kyrkoherdens i Lappajärvi, Jacob Fellmans, liv i Lappland och Lappajärvi. Det skedde också och i Lappajärvi tillsattes en kommitté för att dryfta grundandet av något slags släktförening eller –sammanslutning. Efter att kommittén hållit ett antal möten hölls sedan i Lahtis historiska museum ett möte den 15 maj 2008, där det beslöts att grunda den tvåspråkiga föreningen Sukuseura Fellman – Släktföreningen Fellman. Föreningens syfte skall vara att verka som en föreningslänk mellan ättlingarna till Rovaniemis första kyrkoherde Esaias Nicolai Fellman (1745-1819), samt vårda sig om släktens traditioner. Släktföreningen registrerades den 11 mars 2009, och dess hemort är Helsingfors.

Seuraava tapahtuma - Nästa händelse

Syyskuu - September 2020

Vuosikokous Riihimäellä
Årsmöte i Riihimäki

Yhteystiedot - Kontaktuppgifter

sukuseura.fellman[at]gmail.com